Wsparcie

FORMY WSPARCIA PLANTATORÓW

Poza samymi tunelami oferujemy następujące formy wsparcia osobom i instytucjom planującym inwestycje w uprawy pod osłonami z zastosowaniem tuneli TuDo:

Know-how w zakresie uprawy borówki amerykańskiej
W ramach naszej grupy kapitałowej posiadamy własną wieloobszarową plantację borówki amerykańskiej. Z tego powodu dysponujemy bogatą wiedzą i doświadczeniem, którymi chętnie i nieodpłatnie się podzielimy z osobami i przedsiębiorstwami, które zdecydują się na korzystanie z naszych rozwiązań.
Ponadto oferujemy skup owoców borówki od użytkowników tuneli TuDo, w oparciu o odrębną umowę.

foliak ogrodowy